Esta web utilitza cookies pròpies i de tercers necessàries únicament per a la navegació. Si continua navegant en esta pàgina, considerem que accepta el seu ús en els termes indicats.
acceptar
federación valenciana de atletismo
Avís Legal
1. TITULARITAT I REGISTRES

En compliment amb el deure d'informació arreplegat en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es reflectixen les dades de titularitat d'este lloc web:

La present pàgina és propietat de FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb domicili social en avinguda Pérez Galdós, 25 1º 3ª (46018 -València), amb CIF G-46367462. FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA és una entitat registrada en el Registre d'entitats Esportives i federacions de la Comunitat Valenciana, amb el número 19, de la Secció Segona, segons Resolució de data 12/03/1987, i domiciliada en avinguda Pérez Galdós, 25 1º 3ª (46018 - València), telèfon 96.385.95.08, fax 96.385.95.09 i correu electrònic facv@facv.es.

Les disposicions contingudes en este lloc web es configuren com les normes reguladores del portal que la FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA Posa a disposició dels usuaris d'Internet. Es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració o contingut del website i del present Avís Legal. Estes modificacions es consideraran vàlidament notificades des de la seua publicació en la web.

2 . NAVEGACIÓ

La nostra pàgina web compta amb recursos tècniques raonables per a proporcionar una navegació segura i protegir tota la informació arreplegada. No obstant això, ha de tindre en compte que, si bé apliquem i implementem les mesures per a protegir la seua informació, cap pàgina web, transmissió per Internet, sistema informàtic o connexió sense fil és absolutament segura. La FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA no es responsabilitzarà en casos d'interrupció del servici, mal funcionament o qualsevol inconvenient de què vinga a ocórrer per causes alienes a la pròpia empresa. Així mateix, ens excloem de qualsevol responsabilitat per danys o perjuís derivats de presència de virus o qualsevol tipus d'incident originat o introduït en el sistema informàtic per mitjà d'hackers o de tercers que accedisquen de manera dolosa a integritat a la nostra pàgina web.

Vincles a altres pàgines web:
Per a la seua comoditat, esta pàgina web conté vincles amb altres pàgines que poden posseir polítiques de privacitat diferents. Li recomanem examinar les seues respectives clàusules sobre protecció de dades. En cap concepte s'intercanviaren dades de caràcter personal amb qualsevol pàgina externa. Tampoc ens fem responsables ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb pàgines web pertanyents o dirigides per tercers. Així mateix li informem que no podem exercir cap control sobre el seu manteniment i contingut, per tant, no podem garantir que els hiperenllaces, punters o altres funcions d'enllaç disposat en eixos llocs, siguen correctes en el moment del seu accés i que estiguen lliures de virus o altres elements lesius que pogueren causar danys o alteracions en el seu equip informàtic.

3. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els textos, imatges i a la resta de continguts d'esta pàgina web són propietat de la FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA o de tercers que han llicenciat o autoritzat a nosaltres per al seu ús. Tots els logotips, marques i dissenys que apareixen en esta pàgina web formen part dels drets de propietat intel•lectual registrats per nosaltres, Quedant prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l'autorització expressa. Es prohibix La divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'esta pàgina web sense el previ i exprés consentiment, llevat que s'indique el contrari o el seu ús siga a títol personal i no vulnere els drets reconeguts per la legislació vigent.

4. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades, Li explicarem a continuació, com arrepleguem, utilitzem, divulguem, transferim i emmagatzemem la seua informació. La present Política de privacitat, és aplicable a la informació de caràcter personal arreplegada a través del nostre lloc web. És important que consulte ben sovint la Política de privacitat per si s'ha actualitzat.

Tots els usuaris que accedixen a la nostra pàgina web podran conéixer tot el seu contingut sense la necessitat facilitar cap informació de caràcter personal. Les seues dades personals només seran demanats quan vosté òmpliga voluntàriament el nostre(s) formulari(s). En este cas, l'usuari garantix l'autenticitat, exactitud i veracitat de la informació facilitada, comprometent-se a mantindre actualitzats les dades de caràcter personal de manera que els mateixos responguen, en tot moment, a la seua situació real. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjuís que les mateixes pogueren causar.

Així mateix, li comuniquem que totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i/o per mitjà de correu electrònic són els estrictament necessaris per a la correcta identificació del remitent. Esta informació serà tractada amb estricta confidencialitat i amb l'única finalitat de realitzar la gestió de sol•licituds d'informació o pressupostos. Vosté queda informat i presta el seu ple consentiment exprés per a utilitzar les seues dades per a les activitats relacionades a l'objecte social de l'entitat.

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Els usuaris podran dirigir una comunicació per escrit al domicili social de la FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA o a l'adreça de correu electrònic indicada en l'encapçalament d'este Avís Legal, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu semblant, per a sol•licitar l'exercici dels drets següents:

- Dret a sol•licitar l'accés a les dades personals: vosté podrà preguntar-nos si estem tractant les seues dades.
- Dret a sol•licitar la seua rectificació (en el cas que siguen incorrectes) o supressió (quan les dades personals ja no siguen necessaris en relació amb els fins per als que van ser arreplegats o tractats d'una altra manera).
- Dret a sol•licitar la limitació o cancel•lació del seu tractament, i en este cas únicament seran conservats per nosaltres per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Dret a oposar-se al tractament: nosaltres deixarem de tractar les dades en la forma que vosté indique, llevat que per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagen de continuar tractant.
- Dret a la portabilitat de les dades: en el cas que vullga que les seues dades siguen tractats per una altra firma, nosaltres li facilitarem la portabilitat de les seues dades a qualsevol altra empresa que ens indique en un format estructurat, intel•ligible i automatitzat.

Estos drets són personalísims i seran exercits per l'interessat, sense altres limitacions que les que preveja la legislació aplicable. Podrà, no obstant això, actuar el representant legal de l'usuari interessat quan este es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal dels mateixos. L'exercici dels seus drets es farà efectiu pel Responsable del Fitxer d'ací a deu dies següents al de la recepció de la sol•licitud. En el cas que el Responsable del Fitxer considere que no procedix accedir a allò que s'ha sol•licitat, li'l comunicarà motivadament i dins del termini assenyalat en este apartat. En els casos en què, sent procedent la cancel•lació de les dades, no siga possible la seua extinció física, tant per raons tècniques com per causa del suport informàtic utilitzat, nosaltres procedirem el bloqueig dels mateixos a fi d'impedir la seua utilització, fins que la seua completa eliminació dels sistemes d'informació.

Reclamació davant de l'Autoritat de Control. Si vosté considera Que hi ha un problema amb la forma en què estem manejant-nos les seues dades, podrà dirigir les seues reclamacions a la Autoritat de protecció de dades Que corresponga, sent la Agència Espanyola de Protecció de Dades La indicada en el cas d'Espanya. (www.agpd.es).

CESSIÓ DE DADES

No revelarem a terceres dades que caràcter personal referent als usuaris sense el seu consentiment, excepte obligació legal o ho sol•licite una autoritat competent.

5. CONSERVACIÓ DE LES DADES


Les dades personals arreplegats en esta pàgina web seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers de què nosaltres som els titulars. La FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA conservarà les seues dades personals el temps necessari per a complir la finalitat de la seua arreplega i podrà utilitzar-los posteriorment per a la realització d'accions comercials que li puguen ser del seu interés, sempre relacionades amb els servicis que oferix l'entitat. En cas de no voler rebre este tipus d'accions comercials haurà de notificar-ho a la federació enviant un correu electrònic a l'adreça següent: facv@facv.es.

Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, de forma total o parcial, dels continguts d'este lloc web, sense autorització expressa del titular. El titular es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació d'informar dels usuaris les dites obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del titular.

© Tots els drets reservats: FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Versió oficial en Castellà: http://www.facv.es/aviso_legal/es